- Tiltak bør setjast i verk før det skjer ei ulykke