Laurdag 21. April 2018


Reguleringsplan for Koløyholmen

Her følgjer spørsmål vedrørande reguleringsplanen for Koløyholmen til kommunestyret 12. desember. Spørsmåla er stilt av Ingeborg Helene Malkenes og Bernt Arne Ødegaard.

I. Kva konsekvensar vil planen ha for utviklinga i Koløyholmen?

- ein plan for framtida?
- kan planen gjennomførast?
- kva tid kan utbygginga starta?
- vil vedtaking av planen føra til opprydding og investering i området?
eller er den så stor og kostbar at den ikkje kan la seg realisera og kva skjer då ?

II. Er konsekvensane av iverksetjinga av planen utgreidd?

- for samfunnet?
- for miljø?

********

Denne planen vil setje utviklinga i Koløyholmen tilbake fordi planen er overdimensjonert og oppblåst. Dermed er ikkje planen muleg å realisere. Kven vil kjøpe dette?

Utbyggjar disponerer ikkje heile det regulerte arealet og har heller ikkje bindande avtale med grunneigarar. Dette gjeld iallfall leikeplassen og snuplass for buss.

Å vedta ein plan som ikkje kan gjennomførast er dårleg politikk. "Det er ikkje sikkert at det blir så stort og omfattande som det går fram av planen" seier Rune Sandvik i følge "Sunnhordland".

Kvifor ikkje vedta ein plan som kan gjennomførast?

Planen manglar ein grundig konsekvensanalyse og illustrasjonar.

I utvalsmøtet 9.desember vart følgjande tema ikkje nemnt med eit einaste ord verken av administrasjonen eller politikarane: radikal fortetting, mangel på fellesmiljø/naturlege møteplassar etc., 4 etasjar og radikal gesimshøgd på 14 meter. Dette er så vesentleg at det må debatterast.

Dessutan hadde politikarane fått planen i svart/kvitt versjon, dermed mista ein vesentleg informasjon i plankartet i førebuinga.

Denne saka er ikkje godt nok belyst. Ein så radikalt ny politikk som det denne saka inneber
må Kommunestyret gå grundig inn i, den høyrer definitivt ikkje heime i eit budsjettmøte.

Dette blir eit "pendlarsamfunn" der folk må kjøyre bil for kvart minste ærend, med så mykje folk blir belastninga stor på miljø og trafikktilhøva.

Utan naturleg fellesskap i form av butikk, kafe, liten samlingsstad innomhus, vil ikkje bumiljøet fungere. Parkeringsproblemet er ikkje løyst med normtala, for her er ikkje reserveareal i nærområdet.

Planen inneber alvorlege, negative konsekvensar som politikarane MÅ ta inn over seg.
Derfor nokre fakta frå planen, for dei 2 mest sentrale områda i planen:

Område D- "kaiområdet"
28 bueiningar 8 bustader 20 fritidsbustader 60 % BYA
estimert av oss: 3 personar x 28 = 84 personar på areal: 3,81daa
4 etasjar gesimshøgd 14 meter (5 bygg?)

Område C - i deler av stupbratt skråning bak kaiområdet
15 bueiningar alle fastbuande 45% BYA
estimert:  3 personar x 15 = 45 "flate"areal:  2,46 ( i bratt terreng)
4 etasjar gesimshøgd 14 meter (3 bygg?)

Radikal fortetting. Planen manglar fellesfunkasjonar som kan samle folk, berre leikeplass er teke med. Planområdet ligg i enden på ein veg, 1 mil frå Fitjar sentrum, omkransa av private eigedommmar - altså mangel på areal til felles formål seinare.

Koløyholmen er ikkje eit bygdesentrum i dag slik Rådmannen hevdar i innstillinga. Dersom det skal bli eit bygdesentrum så krevs det jo nettopp fellesfunksjonar her.

Kommunestyret må på befaring!

Dette er ikkje nei til all utbygging. Vi vil ha ein plan som fungerer og ikkje luftslott som ingen vil gjennomføre.

Ingeborg Helene Malkenes og Bernt Arne Ødegaard

Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!

19.04.2018 Kjetil Rydland

  Gabriel Nedal Kvamen ser ut til å finna seg til rette på ryggen til mor, Solrun Irene Kvamen. Foto: Kjetil Rydland.   Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!  I dag møttest...

Les meir ...

Carfix med utleigebil til kundane

19.04.2018 Kjetil Rydland

Så fin er den nye Renault Zoe elbilen til Carfix. Foto: Kjetil Rydland.  Carfix med utleigebil til kundane Carfix på Fitjar kan skilta med ein splitter ny elbil som kundane kan låna...

Les meir ...

Fjord1 med ny nettside

19.04.2018 Kjetil Rydland

MF "Vågsøy" går i sambandet Sandvikvåg-Husavik. Foto: FP-arkiv/KR.  Fjord1 med ny nettside Ferjeselskapet Fjord1 lanserer ny nettside med eit heilt nytt visuelt inntrykk. 

Les meir ...
annonse

Slik blir årets utgåve av Fitjarfestival…

19.04.2018 Harald Johan Sandvik

Slik blir årets utgåve av Fitjarfestivalen Styreleiar Inger Elin Helland orienterte formannskapet i Fitjar om den niande utgåva av Fitjarfestivalen.

Les meir ...

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass

18.04.2018 Harald Johan Sandvik

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass Olaug Haugen er ny rådmann i Fitjar. Foto: Harald Johan Sandvik Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar...

Les meir ...

Bli med til Kvinnherad på bygdekvinnestr…

18.04.2018 Kjetil Rydland

Bjørg Strømme og bygdekvinnene har mange jern i elden. Foto: FP-arkiv/KR.  Bli med til Kvinnherad på bygdekvinnestreif  Bli med på bygdekvinnestreif i Omvikdalen 28. april, oppmodar Bjørg Strømme i ei pressemelding.

Les meir ...
annonse

Første vigsla for ordføraren

20.04.2018 Kjetil Rydland

Ordførar Wenche Tislevoll med brurparet Malene Løklingholm Leivestad og Morten Bauge Torland. Foto: Kjetil Rydland.   Første vigsla for ordføraren Fredag fekk ordførar Wenche Tislevoll sin elddåp då ho vigde Morten Bauge Torland (31)...

Les meir ...
annonse