Laurdag 21. Juli 2018


Reguleringsplan for Koløyholmen

Her følgjer spørsmål vedrørande reguleringsplanen for Koløyholmen til kommunestyret 12. desember. Spørsmåla er stilt av Ingeborg Helene Malkenes og Bernt Arne Ødegaard.

I. Kva konsekvensar vil planen ha for utviklinga i Koløyholmen?

- ein plan for framtida?
- kan planen gjennomførast?
- kva tid kan utbygginga starta?
- vil vedtaking av planen føra til opprydding og investering i området?
eller er den så stor og kostbar at den ikkje kan la seg realisera og kva skjer då ?

II. Er konsekvensane av iverksetjinga av planen utgreidd?

- for samfunnet?
- for miljø?

********

Denne planen vil setje utviklinga i Koløyholmen tilbake fordi planen er overdimensjonert og oppblåst. Dermed er ikkje planen muleg å realisere. Kven vil kjøpe dette?

Utbyggjar disponerer ikkje heile det regulerte arealet og har heller ikkje bindande avtale med grunneigarar. Dette gjeld iallfall leikeplassen og snuplass for buss.

Å vedta ein plan som ikkje kan gjennomførast er dårleg politikk. "Det er ikkje sikkert at det blir så stort og omfattande som det går fram av planen" seier Rune Sandvik i følge "Sunnhordland".

Kvifor ikkje vedta ein plan som kan gjennomførast?

Planen manglar ein grundig konsekvensanalyse og illustrasjonar.

I utvalsmøtet 9.desember vart følgjande tema ikkje nemnt med eit einaste ord verken av administrasjonen eller politikarane: radikal fortetting, mangel på fellesmiljø/naturlege møteplassar etc., 4 etasjar og radikal gesimshøgd på 14 meter. Dette er så vesentleg at det må debatterast.

Dessutan hadde politikarane fått planen i svart/kvitt versjon, dermed mista ein vesentleg informasjon i plankartet i førebuinga.

Denne saka er ikkje godt nok belyst. Ein så radikalt ny politikk som det denne saka inneber
må Kommunestyret gå grundig inn i, den høyrer definitivt ikkje heime i eit budsjettmøte.

Dette blir eit "pendlarsamfunn" der folk må kjøyre bil for kvart minste ærend, med så mykje folk blir belastninga stor på miljø og trafikktilhøva.

Utan naturleg fellesskap i form av butikk, kafe, liten samlingsstad innomhus, vil ikkje bumiljøet fungere. Parkeringsproblemet er ikkje løyst med normtala, for her er ikkje reserveareal i nærområdet.

Planen inneber alvorlege, negative konsekvensar som politikarane MÅ ta inn over seg.
Derfor nokre fakta frå planen, for dei 2 mest sentrale områda i planen:

Område D- "kaiområdet"
28 bueiningar 8 bustader 20 fritidsbustader 60 % BYA
estimert av oss: 3 personar x 28 = 84 personar på areal: 3,81daa
4 etasjar gesimshøgd 14 meter (5 bygg?)

Område C - i deler av stupbratt skråning bak kaiområdet
15 bueiningar alle fastbuande 45% BYA
estimert:  3 personar x 15 = 45 "flate"areal:  2,46 ( i bratt terreng)
4 etasjar gesimshøgd 14 meter (3 bygg?)

Radikal fortetting. Planen manglar fellesfunkasjonar som kan samle folk, berre leikeplass er teke med. Planområdet ligg i enden på ein veg, 1 mil frå Fitjar sentrum, omkransa av private eigedommmar - altså mangel på areal til felles formål seinare.

Koløyholmen er ikkje eit bygdesentrum i dag slik Rådmannen hevdar i innstillinga. Dersom det skal bli eit bygdesentrum så krevs det jo nettopp fellesfunksjonar her.

Kommunestyret må på befaring!

Dette er ikkje nei til all utbygging. Vi vil ha ein plan som fungerer og ikkje luftslott som ingen vil gjennomføre.

Ingeborg Helene Malkenes og Bernt Arne Ødegaard

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...
annonse
annonse

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...
annonse

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...
annonse